ประกาศแผนปฏิบัติการป้องและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี 2564

ประกาศแผนปฏิบัติการป้องและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ.2564 คณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2560 – 2564 ฯ    (Click link)