สรุปผลการประเมิน ITA และ ข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ 2562-2564

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2562-2564
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินและผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน  >>Click ดาวน์โหลด<<