รายงานผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2563/ปี 2564

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  >>ดาวน์โหลด<<

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) >>ดาวห์โหลด<<