รายงานผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  >>ดาวน์โหลด<<

 

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) >>ดาวห์โหลด<<