รายงานผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด