มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศเจตจำนงสุจริต “องค์กรแห่งความโปร่งใสต่อต้านทุจริต”

https://www.youtube.com/watch?v=uT_2W-Anolo

มหาวิทยาลัราชภัฏเลย ประกาศเจตจำนงสุจริต “องค์กรแห่งความโปร่งใสต่อต้านทุจริต” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเลย พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2562