ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ขอเชิญชวนประชาชน นักศึกษา/นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งเคยขอรับบริการ/ติดต่อกับหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หรือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยผ่านทาง QR-Code และลิงค์

ลิงค์    https://itas.nacc.go.th/go/eit/x94mpo  CLICK