รายงานผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  >>ดาวน์โหลด<<

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) >>ดาวห์โหลด<<