การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

เอกสารการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Click ดาวห์โหลด
บันทึกข้อความรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  Click ดาวห์โหลด

 

เอกสารการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Click ดาวห์โหลด