การอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้

การอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก อาคารวิชญาการ