การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.  >>ดาวน์โหลด<<

ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564  >>ดาวน์โหลด<<

คู่มือการประเมิน ITA 2021  >>ดาวน์โหลด<<