การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตระหนักเห็นความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต จึงจัดให้มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขึ้น (Click link)